Welkom bij ‘Zorg voor Gouden Jaren’

WELKOM

‘Zorg voor Gouden Jaren’ is de naam van de Senioren Coach Praktijk van Roos de Graaf.

Coaching van senioren (60 – 106+) of hun mantelzorgers ondersteunt het omgaan met het proces van ouder worden. Het is een trend dat ook ouderen zich laten coachen in de huidige maatschappij.

Als seniorencoach begeleid ik senioren, die veelal nog zelfstandig wonen of in een kleinschalige dan wel grotere woonzorgvoorziening. Samen kijken we hoe u zélf weer meer grip kunt krijgen én behouden op uw leven en op het doorgaande proces van verandering en aanpassing dat veroudering is. Uitgaande van de mogelijkheden die er NU zijn gaan we samen kijken hoe u uiteindelijk zélf invulling kunt geven aan uw wensen en verlangens. Met als resultaat, ondanks de toenemende beperkingen en zorgbehoeften, een zo gezond mogelijke, gelukkige en vitale oude dag met gouden glans.

HERKENT U ZICH IN HET VOLGENDE?

Bent u 60 jaar of ouder en herkent u bijvoorbeeld één of meerdere van de volgende problemen in meer of mindere mate:

 • het gevoel van somberheid, eenzaamheid of sociaal isolement;
 • het gevoel dat uw identiteit verdwijnt wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt;
 • bevangen door het gevoel van zinloosheid: dat u er niet meer toe doet en niets meer bij te dragen hebt in de maatschappij;
 • dat u de regie kwijt aan het raken bent over uw eigen leven;
 • dat u zich minder gelukkig voelt ondanks dat de zorg zo goed mogelijk geregeld is en het fysiek misschien best goed met u is;
 • dat u het levenseinde vreest;
 • dat u erover tobt hoe u het proces van veroudering zo lang mogelijk voor u uit kunt schuiven.

LEVENSVRAGEN EN DOELEN

Of tobt u over andere zaken of dingen die er spelen? Dat hoéft niet zo te blijven en kan ook anders. Zolang ouderen een zekere openheid daarvoor weten te vinden en vast te houden, zich actief blijven ontwikkelen én geregeld nieuwe of bestaande bezigheden oppakken waaraan ze plezier beleven, kunnen zij ondanks dat de zorgbehoeften en beperkingen toenemen, tot op hoge leeftijd geestelijk fris, fit en flexibel blijven. Zolang u uw brein blijft uitdagen, blijft het lang fit. Oefenen op een lach en een traan bij elk verschijnsel van achteruitgang. Oefenen in los laten, acceptatie en aanvaarding. Oefenen om te kijken naar wat er wél mogelijk is.

Door zelf méér grip te krijgen op de eigen situatie, er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan, uitgaande van de mogelijkheden die er op dat moment zijn, kunnen gevoelens van somberheid, eenzaamheid, zinloosheid of ongelukkig zijn, verminderen, en zult u zich mentaal beter gaan voelen.

Thema’s waarover ik met mensen in gesprek en aan de slag ga, komen veelal voort uit niet-medische “levens”vragen en problemen die er bij ouderen steeds meer kunnen gaan spelen op het gebied van verlies (van o.a. geliefden, gezondheid, mobiliteit of werk), zingeving en somberheid of eenzaamheid.

Levensvragen hebben raakvlakken met spiritualiteit, inspiratie, levensbeschouwing en waarden. Het kunnen grote vragen zijn over zin en bedoeling van het leven. En het kunnen ook de kleine vragen zijn die zich in het alledaagse afspelen. Van ‘wat maakt het leven de moeite waard?’ tot ‘wat maakt de dag de moeite waard?’.

Doelen om binnen de coaching bijvoorbeeld naar te streven:
– zélf weer grip krijgen op de dingen die u gelukkig maken en zin geven;
– zich gehoord en gesteund voelen bij uw (levens)vragen of wensen;
– meer balans tussen zorg voor uzelf en voor een ander;
– voorkomen/verminderen van evt. sociaal isolement;
– zich krachtiger voelen;
– meer gouden glans ervaren!

VOOR WIE

De diensten binnen de senioren-coachpraktijk zijn gericht op senioren in de leeftijd van 60-106+. Het resultaat waarnaar gestreeft wordt is dat hun gevoel van mentaal welbevinden -en daardoor hun kwaliteit van leven- zal verbeteren. Uitgangspunten hierbij zijn hun eigen mogelijkheden en wensen.

Oók richt de begeleiding van ‘Zorg voor Gouden Jaren’ zich op:

 • kinderen van senioren;
 • mantelzorgers van senioren;
 • lokale overheden, organisaties en instellingen die werken mét en vóór ouderen.

De begeleiding is bij deze groepen onder andere erop gericht hoe je zó kunt bijdragen in de relatie dat het mentale welbevinden bij ouderen verbeterd kan worden.

Werkwijze

Omdat ik vind dat ouderen ertoe doen, en omdat ik vind dat zij vanuit hun eigen verlangens naar zingeving van betekenis kunnen zijn voor hun eigen en ook andere generaties, heb ik een aantrekkelijk dienstenaanbod ontwikkeld in de vorm van:

 • een 1-op-1 coachingstraject bestaande uit 5 gesprekken én een V.I.P.-dagdeel ter inspiratie. Dit traject is naar uw voorkeur bij u thuis of buitenshuis en duurt 4 maanden; eventueel kan dit traject uitgebreid worden met online-begeleiding;
 • een V.I.P. dag of V.I.P.-dagdeel, die in overleg mét of vóór u wordt samengesteld;
 • inspirerende en waardevolle bijeenkomsten die themagericht zijn en waarvoor zowel individuele senioren als groepen senioren zich kunnen aanmelden.

‘Zorg voor Gouden Jaren’ is er ook ter ondersteuning van lokale overheden, bedrijven, instellingen en organisaties wiens personeelsleden of vrijwilligers mét of vóór ouderen werken. Vandaar het volgende dienstenaanbod:

 • workshops, trainingen of cursussen aan groepen senioren én aan de mensen binnen bedrijven/instellingen die werken met of voor senioren;

GRIP&GLANS-GROEPSCURSUS AAN SENIOREN E.A. EINDGEBRUIKERS

Nederland vergrijst, de zorgvraag en zorgkosten nemen toe. Tegelijkertijd dreigt er een enorm tekort aan zorgpersoneel. Maar: als ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en een sterk sociaal vangnet hebben, vermindert dat de zorgvraag en neemt de kwaliteit van leven toe. Daaraan gepaard zullen de zorgkosten dalen.

We moeten daarom niet enkel investeren in aanpassingen aan de woning, medische en persoonlijke zorg, maar ook in de veerkracht en eigen regie van zelfstandig-wonende ouderen.

Stichting Viven draagt hierin bij middels de verspreiding van het cursusprogramma GRIP&GLANS. Deze psychosociale interventie, bestaande uit 6 bijeenkomsten, is ontwikkeld door het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijks Universiteit Groningen. Het programma is bewezen effectief voor het verhogen van de zelfmanagement-vaardigheden en het welbevinden van ouderen. Ook is aangetoond dat het de sociale steunstructuur van ouderen versterkt en daarmee eenzaamheid vermindert.

Stichting Viven werkt samen met zelfstandige ondernemers (zoals seniorencoaches !), gemeenten, zorginstellingen, welzijninstellingen en woningcorporaties waarbij ‘langer zelfstandig thuis wonen’ een centraal thema is. Roos de Graaf is één van de docenten die gecertificeerd is dit cursusprogramma aan groepen te doceren. U kunt over de inzet van dit cursusprogramma vrijblijvend contact opnemen als individu of als gemeente, instelling of organisatie met de coachpraktijk ‘Zorg voor Gouden Jaren’.

PERSONALIA

In 1962 te Blaricum geboren. Sedert ruim 20 jaar woonachtig in Naarden (’t Gooi).

OPLEIDING EN ERVARING

Roos heeft onder andere de volgende (post) HBO-opleidingen afgerond:

 • Lerarenopleiding vak Omgangskunde;
 • Coach;
 • N.L.P. (Master Practitioner);
 • Seniorencoach.

Zij is daarnaast gecertificeerd en bevoegd om als Grip&Glans-docente namens de Stichting Viven de Grip&Glans-groepscursus aan eindgebruikers te geven.

Sinds september 2010 is zij als coördinator vrijwillig in dienst van Stichting ‘Vier het Leven’ om culturele film-uitstapjes te organiseren en coördineren voor deelnemende ouderen uit ’t Gooi- en Eemland die veelal nog zelfstandig wonen. Tevens begeleidt zij senioren (70+) vanaf hun woonadres naar theater-, concert- of filmvoorstellingen waarna zij weer thuis gebracht worden. Onder het motto ‘Samen uit, samen genieten’ wordt alles geregeld om zorgeloos uit te gaan. Op deze manier wordt onder andere gestreefd naar het verminderen van het gevoel van eenzaamheid onder ouderen.

Sinds januari 2014 is Roos op vrijwillige basis werkzaam als LIFE-coach en begeleidster bij Stichting ‘Topsport for Life’. Hierbij wordt persoonlijke en professionele coach-begeleiding gegeven aan volwassenen, die leven met een levensbedreigende ziekte, onder het motto ‘Samen strijden is Topsport’. Ook biedt zij hulp bij het organiseren en uitvoeren van evenementen en onvergetelijke dagen (veelal met een sportief karakter) voor deze volwassenen, al dan niet samen met hun direct naasten.

WETGEVING

Als zelfstandig zorgaanbieder heeft ‘Zorg voor Gouden Jaren’ een klachtenregeling, die voldoet aan de W.K.K.G.Z, ondergebracht bij het onafhankelijke KlachtenPortaal Zorg (KPZ) te Enkhuizen. U kunt een brochure hiervoor aanvragen bij de coachpraktijk.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zorg voor Gouden Jaren, en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Dit aanbod of deze overeenkomst kan dan wel schriftelijk, per email of mondeling uitgebracht zijn. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De algemene voorwaarden kunnen na schriftelijk verzoek kosteloos worden toegezonden.

NIEUWSBRIEF

Wanneer u het interessant vindt mij te volgen kun u zich opgeven voor de gratis digitale nieuwsbrief die ik binnenkort ga starten. Dit kan zeer eenvoudig door mij een email of briefje te sturen met een kort bericht dat u belangstelling heeft om de nieuwsbrief vrijblijvend te ontvangen, inclusief uw mailadres of woonadres, uw voorletters, achternaam en evt. uw voornaam. Ik stuur u de nieuwsbrief graag toe!

BEREIKBAARHEID

Mocht u belangstelling hebben voor één van bovenstaande diensten, dan kunt u voor meer informatie, inspiratie en/of een prijsopgave contact opnemen met seniorencoach-praktijk ‘Zorg voor Gouden Jaren’.  U kunt Roos de Graaf bereiken via het telefoonnummer 06-14188671 (evt. boodschap inspreken) en via het emailadres info@zorgvoorgoudenjaren.nl 

Wanneer u liever papieren post stuurt dan is het postadres: Heemskerklaan 38, 1412CJ in Naarden. Roos gaat graag met u in gesprek en neemt dan zo spoedig mogelijk en geheel vrijblijvend contact met u op.

Kent u iemand of een organisatie voor wie dit óók interessant is, dan stel ik het zeer op prijs wanneer u deze informatie wilt delen. U kunt ook zijn/haar telefoonnummer of email-adres inclusief voorletters, achternaam en eventueel de voornaam aan mij doorgeven. Dan zal ik zelf z.s.m. contact opnemen.

IN DE PERS

In het najaar van 2016 heeft Roos de Graaf de pers gehaald doordat zij haar persoonlijke verhaal deelde tijdens een grote plaatselijke bijeenkomst van ondernemers en maatschappelijke instellingen/organisaties. Zij vertelde dat uit onderzoek blijkt dat senioren het het meest belangrijk vinden dat hun mentaal welbevinden verbeteren kan. En dat zij al 7 jaren dit resultaat behaal door voor senioren culturele uitstapjes (films) te verzorgen. Dat zij tijdens die uitstapjes merkt dat ouderen zó graag zich nog meer gesteund en gehoord willen voelen. Hun verhaal willen vertellen. Hun levensverhaal. Meer betrokken willen worden bij de maatschappij. Ouderen geven aan dat dit van méér belang is dan dat de zorg tot in de puntjes voor hen geregeld wordt. Landelijk onderzoek toont dit ook aan.

Nadat Roos binnen bovengenoemde bijeenkomst vertelde over het nieuwe en trendy beroep SeniorenCoach, haar visie op ouderen, haar missie, de problemen en wensen waar ouderen vandaag de dag mee leven en dat haar diensten daarop aansluiten, besloot de hoofdredacteur van een aantal huis-aan-huisbladen in Naarden, Bussum en Muiden een serie artikelen over ‘Eenzaamheid’ te gaan starten. Het artikel waarin een weergave staat van het interview met Roos is de opening van deze reeks. Eenzaamheid betreft een onderwerp dat wat haar betreft enorm leeft en waar de gehele maatschappij bij betrokken is. Wanneer u het leuk vindt om het artikel te lezen kunt u het openen door op onderstaande link te drukken of de letters van de link geheel over te typen in de lege zoekbalk van uw internetprogramma:

http://paper.naardernieuws.nl/open/99ec664a#p13

Wanneer u liever een papieren exemplaar van dit leuke artikel met foto ontvangt, kunt u dit bij mij aanvragen en dan stuur ik het graag per post naar u toe of stop het in uw brievenbus.

Alhoewel dit artikel slechts een deel vertelt van de thema’s waar ik me vooral op richt binnen mijn bedrijf, ben ik uiteraard heel erg blij met de publicatie, de foto en de verwijzing op de voorpagina. Op deze manier kan ik laten blijken dat ouderen ertoe doen!